Syllabus

L.K.G
U.K.G.
Nursery
Class I
Class II
Class III
Class IV
Class V
Class VI
Class VII
Class VIII
Class iX
Class X
Class XI 2019-20
Class XI Mathematics
Class XI - Biology
Class XI - Chemistry
Class XI - Economics
Class XI Physical Education
Class XI Physics
Class XI Accountancy
Class XI Business Studies
Class XI English
Class XI Computer Science
Class XII 2019-20
Class XII Chemistry
Class XII - Economics
Class XII - Physical Education
Class XII - Physics
Class XII Accountancy
Class XII Biology
Class XII Business Studies
Class XII Computer Science
Class XII -English
Class XII Mathematics